Doručení do 2 pracovních dnů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod www.symprove.cz

Úvodní ustanoven

Provozovatelem internetového obchodu www.symprove.cz a prodávajícím je:

Bencos s.r.o.
se sídelem Mateja Bela 4662/18, 921 01 Piešťany, Slovenská republika,
IČO: 50853261
DIČ: 2120506564
IČ DPH: SK2120506564
Kontakt: 800 700 772
E-mail: help@symprove.cz

Bankovní spojení: FIO Banka
IBAN:SK5483300000002402722101
BIC (SWIFT):FIOZSKBAXXX
(dále jen „Prodávající“)

 • V případě, že je smluvní stranou spotřebitel – občan, řídí se smluvní vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, Občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb.), zákonem o některých službách informačních společností (zákon číslo 480/2004 Sb.), a zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb.)
 • Produktem Prodávajícího se rozumí výživový doplněk stravy na vodním základě obsahující čtyři jedinečné kmeny živých aktivních bakterií L.rhamnosus, E.faecium, L.acidophilus a L.plantarum vyrobený ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (Anglie) Symprove Ltd. The Sands Business Centre, Sands Road, The Sands, Farnham, Surrey, GU10 1PX
 • Spotřebitelem je dle § 419 Občanského zákonníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím.
 • Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel, který prodává Produkt za účelem svého podnikání s tímto Produktem.

Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

 • Uzavření smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem smlouvy. Prodávající bezodkladně potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky informativním emailem na zadaný email, toto přijetí objednávky však nemá žádné právní účinky na uzavření smlouvy. Samotná smlouva je uzavřená v okamžiku doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího obsahující číslo a rekapitulaci objednávky); od tohoto okamžiku mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) Kupující potvrzuje, že je obeznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a možnosti odstoupení, jejich obsahu porozuměl a v tomto znění s nimi bez výhrad souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást uzavření smlouvy.
 • Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží Kupující Všeobecné obchodní podmínky spolu s potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářů předepsaných údajů a náležitostí. Vyplněním objednávkového formuláře, resp. závazné objednávky v rámci internetového obchodu symprove.cz Kupující dává Prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.
 • Smlouva je uzavřená v českém jazyce. Uzavřená smlouva není přístupná třetím stranám a Prodávající ji archivuje za účelem jejího úspěšného splnění. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou viditelné z procesu objednávání a Kupující má možnost ji zkontrolovat, případně opravit, před vlastním odesláním objednávky.
 • Jakékoli spory s Kupujícím, který je podnikatelem, vzniklé v souvislosti se smlouvou, jejíž přílohou jsou tyto Obchodní podmínky, budou řešeny výlučně podle právních předpisů platných na území Slovenské republiky. Místně příslušným soudem je místně a věcně příslušný soud Prodávajícího.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.symprove.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje Kupujícího potřebné ke komunikaci s ním budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo její změny. Kupující projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s použitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, email a adresa trvalého pobytu včetně PSČ) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz Prodávajícího a tyto údaje poskytuje dobrovolně.
 • Prodávající zpracuje osobní údaje dotyčných osob na marketingové účely na základě souhlasu dotyčné osoby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel při objednání Produktu prostřednictvím internetového obchodu symprove.cz, při registraci na internetovém obchodě www.symprove.cz nebo jiným vhodným způsobem. Dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě 
  www.symprove.cz, aby Prodávající zpracoval a uschoval jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa pro činnosti Prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů Kupujícího.
 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Souhlas zanikne do jednoho (1) měsíce od doručení písemného odvolání souhlasu Kupujícího Prodávajícímu. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávané v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky, především se zákonem o ochraně osobních údajů. Všechny údaje získané od Kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé Produktů, kterým jsou osobní údaje Kupujícího předávané v minimálním rozsahu, nutném ke splnění smlouvy. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečené proti zneužití. Údaje jsou uchovávány tak, aby nebyly přístupné aplikacemi třetích osob.
 • Kupující projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami také souhlas se zasláním informací o připravovaných aktivitách Prodávajícího (tj. slevách, akcích apod.)
 • Prodávající vyhodnocuje pro statistické účely informace o používání internetových stránek www.symprove.cz (např. počet uživatelů navštěvující tyto stránky, odkud bys proveden vstup na internetové stránky). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek Prodávajícího.
 • Všechny materiály a informace na stránkách Prodávajícího jsou výhradně duševním vlastnictvím Prodávajícího nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoli použity nebo upravovány bez souhlasu Prodávajícího.
 • Internetové stránky Prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; Prodávající není zodpovědný za obsah těchto internetových stránek a za služby na nich poskytované.

Předmět smlouvy

Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek Prodávajícího dodat Produkty popsané v objednávce Kupujícího a závazek Kupujícího zaplatit za dodané Produkty Prodávajícímu kupní cenu. Ke každé uzavřené smlouvě je vystavená a přiložená faktura/daňový doklad.

Objednávka

Objednávka Produktů se může uskutečnit prostřednictvím internetových stánek Prodávajícího symprove.cz telefonicky na telefonním čísle 800 700 772 nebo e-mailem na help@symprove.cz. Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření smlouvy, předmětem které bude dodání Produktu uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Prodávající bere na vědomí, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu za dodané Produkty.

Při nákupu prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího si Kupující vybere konkrétní Produkt na základě aktuální nabídky, vyplní počet kusů Produktů a potvrdí kliknutím na „objednat“. Po ukončení výběru Produktu si Kupující zvolí způsob platby a doručení, v objednávacím formuláři vyplní pravdivé, úplné, komunikační a fakturační údaje. Prodávající upozorňuje kupujícího, aby si přečetl poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Po kompletním vyplnění formuláře, splnění si informační povinnosti Prodávajícího ve formě rekapitulace objednávky a přečtení si Všeobecných obchodních podmínek, objednávku Kupující závazně odešle kliknutím na „objednat s povinností platby“.

Místo dodání

Závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Produkt je splněný doručením na místo dodání. Místem dodání je místo takto označené Kupujícím v objednávkovém formuláři nebo při telefonické objednávce. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že místem dodání je výlučně území České a Slovenské republiky. Prodávající nenese zodpovědnost za nesprávně uvedenou adresu Kupujícího.

Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení produktu Kupujícímu se považuje za převzetí Kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Vlastnické právo k Produktu tak přechází na Kupujícího jeho převzetím, pod podmínkou zaplacení celé kupní ceny. Kupující svým podpisem potvrzuje převzetí Produktu od dopravců. Převzetím zboží přechází na Kupujícího rovněž nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení. V případě viditelného poškození zásilky je Kupující oprávněný zásilku nepřevzít.

Cena, platební podmínka a dodací podmínky

Cena Produktu

Smluvní strany se dohodly na ceně Produktů, které budou dodané Kupujícímu, přičemž tato cena je uvedena v závazné objednávce na internetových stránkách www.symprove.cz a nebo oznámena telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být Kupujícím uhrazena jen způsoby, které jsou zmíněny na internetové stránce www.symprove.cz. K Produktu bude přiložena faktura.

Kupující má možnost seznámit se s lhůtou, během které je Prodávající vázaný svojí nabídkou. Prodávající je vázaný svojí nabídkou včetně ceny za Produkt po celou dobu zveřejnění Produktu na internetovém obchodě www.symprove.cz.

Konečná cena za Produkt je souhrnná cena uvedena v objednávkovém formuláři těsně před odesláním závazné objednávky. Konečná cena je uvedena včetně DPH a ceny za způsob platby a dopravy, které je Kupující povinný uhradit. Tuto cenu je možné měnit pouze na základě vzájemné dohody Prodávajícího a Kupujícího.

Platební podmínky

Kupující je povinný zaplatit kupní cenu za produkt nejpozději při převzetí Produktu (při platbě na dobírku), případně v termínu uvedeném na faktuře, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:

 • na dobírku při převzetí Produktu;
 • bankovním převodem na účet Prodávajícího SK5483300000002402722101, prostředníctvím platební brány GP webpay
 • prostředníctvím platební brány GoPay
 • prostředníctvím Apple Pay
 • prostřednictvím PayPal při odeslání objednávky.

Zpoplatnění dopravy

K ceně Produktu (viz předcházející odstavec) bude připočtený paušální poplatek za doručení Produktu prostřednictvím kurýrní společnosti:

 • pri 4-týdenním programu – 100,80 Kč
 • pri 12-týdenním programu – 119,84 Kč

Dodací podmínky

Prodávající je povinný objednávku Kupujícího splnit a Produkt dodat Kupujícímu nejpozději ve lhůtě do 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení. Prodávající však obvykle expeduje Produkt v co možná nejkratší době po přijetí elektronické objednávky:

 • Produkt odeslaný prostřednictví kurýrní společnosti do dvou (2) pracovních dní po připsání částky na bankovní účet Prodávajícího při platbě převodem a prostřednictvím;
 • Produkt odeslaný prostřednictvím kurýrní společnosti nejpozději do dvou (2) pracovních dní ode dne při platbě na dobírku.

Při předložení dodací lhůty bude Kupující včas informovaný Prodávajícím. V případě, že Kupující, případně jiná oprávněná osoba nepřevezme Produkt, který byl řádně doručený do místa uvedeného v objednávce/potvrzení objednávky, je Prodávající oprávněný požadovat od Kupujícího náhradu škody ve výši účelně vynaložených nákladů souvisejících s plněním.

Odstoupení od smluvního vztahu

 • Kupující má právo zrušit objednávku bez uvedení důvodu kdykoli před odesláním produktu a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání Produktu z důvodu vyšší moci Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího o důvodu nedodání. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky navráceny Kupujícímu ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů na zadaný bankovní účet.
 • Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení Občanského zákoníku, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Když se Kupující – spotřebitel rozhodne využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Prodávajícímu nejpozději do 14. dne ode dne, kdy on anebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravců převzal Produkt. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u Prodávajícího v listinné podobě na adrese Bencos s.r.o., Vrbovská cesta 15 (RAVING), 921 01 Piešťany, Slovenská republika anebo e-mailem na adrese help@symprove.cz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen spolu s Produktem zaslat Prodávajícím podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením svého jména a příjmení, adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu na finanční vypořádání.
 • Kupující může použít formulář na odstoupení od smlouvy (odkaz na formulář pro odstoupení od smlouvy). V takovémto případě je Prodávající ihned po přijetí odstoupení od smlouvy povinen poskytnout Kupujícímu potvrzení na trvanlivém nosiči.
 • Při pochybnostech o doručení se Kupujícím odeslané oznámení o odstoupení od smlouvy považuje za doručené uplynutím času přiměřeného použitému způsobu doručování, jestliže Kupující může prokázat jeho odeslání na adresu oznámenou Kupujícímu Prodávajícím ve smlouvách uzavřených na dálku nebo na adresu, jejíž změna byla Kupujícímu náležitě oznámena Prodávajícím po uzavření smlouvy. Jako poštovní zásilku, jejímž obsahem je oznámení o odstoupení od smlouvy, nemožné dodat Prodávajícímu z důvodů podle osobního předpisu (odmítnutí zásilky, nepřevzetí v době odebrání nebo neznámý adresát), oznámení odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem jeho odeslání Prodávajícímu na poslední známou adresu.
 • Kupující zašle Produkt spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení zpět poštou na adresu Prodávajícího Bencos s.r.o., Vrbovská cesta 15 (RAVING), 921 01 Piešťany. Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu platbu, kterou Kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy – kupní cenu. Platba bude Kupujícímu vrácena do 14 kalendářních dní ode dne kdy bude Prodávajícímu doručené zboží. Úhrada bude uskutečněna stejným způsobem, jaký Kupující použil při platbě Prodávajícímu, pokud Kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný Produkt před tím, než mu byl Produkt od Kupujícího doručený nebo dokud Kupující neprokáže zaslání Produktu zpět Prodávajícímu.
 • V případě, že Kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Obchodních podmínek Kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním Produktu nazpět Kupujícímu.
 • Body 2. až 8. těchto Obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele dle § 419 OZ.

Reklamace

 • Záruční doba na všechny Produkty zakoupené prostřednictvím Prodávajícího se poskytuje v rámci délky expirační doby (minimální trvanlivosti) uvedené na obalu Produktu.
 • V případě, že Prodávající nesplní svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, případně má Produkt vady, je Kupující povinný Produkt u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkládání, nejpozději však do uplynutí záruční doby na Produkt.
 • Kupující je povinný uplatnit reklamaci písemnou formou na email help@symprove.cz nebo na poštovní adrese Bencos s.r.o., Mojmírova 2/b, 921 01 Piešťany a je povinný v ní uvést číslo objednávky, popsat vady dodaného Produktu a preferovaný způsob vyřízení reklamace (výměna Produktu, odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny Produktu, poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny Produktu).
 • Prodávající reklamaci bez zbytečného odkládání, nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace Prodávající Kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí také emailová forma).
 • V případě, že Kupující řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad Produktu a pokud to není možné, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dané podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně Prodávajícího, má Kupující právo na vrácení uhrazené ceny Produktu.

Závěrečné ustanovení

 • Pokud Kupující – spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má právo se obrátit na Prodávajícího se žádostí o nápravu prostřednictvím emailu help@symprove.cz . Pokud Prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 kalendářních dní ode dne odeslání, může Kupující přistoupit k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, ke kterému je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz)
 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 20. 1. 2017.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Obchodních podmínek je splněná umístěním na internetové stránce symprove.cz
 • Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti vůči Kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
logo